Polityka prywatności

LSSICE

DOSTOSOWANIE DO USTAWY 34/2002 O USŁUGACH SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I HANDLU ELEKTRONICZNEGO (LSSICE).

OSTRZEŻENIE PRAWNE:

Zgodnie z art. 10 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (LSSICE), dane identyfikujące podmiot są wyszczególnione poniżej:

SOK Z OLIWEK CASTILLO DE CANENA SL

Nazwa firmy: CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL

NIF: B23514623

Adres: C/ REMEDIOS, 4 – 23420 – CANENA – JAEN

Telefon: 953770101

E-mail: [email protected]

CEL STRONY INTERNETOWEJ.

Celem strony internetowej www.castillodecanena.com jest przedstawienie firmy, naszych wartości, a także różnych sprzedawanych przez nas produktów.

Niniejsza nota prawna (zwana dalej „Notą prawną”) reguluje korzystanie ze strony internetowej: www.castillodecanena.com

USTAWODAWSTWO.

Ogólnie rzecz biorąc, stosunki między CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL a Użytkownikami jej usług telematycznych, obecnych na tej stronie internetowej, podlegają hiszpańskiemu ustawodawstwu i jurysdykcji.

KORZYSTANIE I DOSTĘP UŻYTKOWNIKÓW.

Użytkownik zostaje poinformowany i akceptuje, że dostęp do tej strony internetowej w żaden sposób nie oznacza nawiązania stosunków handlowych z CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL lub żadną z jego delegacji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA.

Prawa własności intelektualnej do treści stron internetowych, ich projektów graficznych i kodów są własnością CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL, a zatem ich reprodukcji, dystrybucji, komunikacji publicznej, przekształcania lub jakiejkolwiek innej działalności które mogą być przeprowadzane z zawartością jej stron internetowych, nawet bez podawania źródeł, chyba że za pisemną zgodą CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL.

TREŚĆ STRONY I LINKI (LINKI).

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL zastrzega sobie prawo do aktualizowania, modyfikowania lub usuwania informacji zawartych na swoich stronach internetowych, a nawet może ograniczyć lub odmówić dostępu do tych informacji niektórym użytkownikom.

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach internetowych osób trzecich, do których można uzyskać dostęp poprzez „linki” lub linki z dowolnej strony internetowej należącej do CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO SOK Z OLIWEK DE CANENA SL. Obecność „linków” lub linków na stronach internetowych CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL ma charakter wyłącznie informacyjny iw żadnym wypadku nie oznacza sugestii, zaproszenia lub rekomendacji na ich temat.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE.

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL, za pośrednictwem tego dokumentu, gromadzi swoją Politykę dotyczącą gromadzenia i przetwarzania plików cookie, zgodnie z postanowieniami art. 22 ust. 2 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach Społeczeństwo informacyjne i handel elektroniczny (LSSICE).

Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze lub urządzeniu mobilnym) i gromadzą informacje podczas odwiedzania strony internetowej www.castillodecanena.com, w celu poprawy ich użyteczności, poznania nawyków przeglądania lub potrzeb użytkowników. do nich, a także pozyskiwania informacji w celach statystycznych. W przypadku tych użytkowników, którzy są już klientami podmiotu, informacje zebrane za pomocą plików cookie będą również służyć do ich identyfikacji podczas uzyskiwania dostępu do różnych narzędzi, które podmiot udostępnia im w celu zarządzania usługami.

Niniejsza Polityka Cookies będzie miała zastosowanie do tych użytkowników, którzy dobrowolnie odwiedzają strony internetowe podmiotu, wypełniają formularze zbierania danych, uzyskują dostęp do narzędzi, które podmiot udostępnia swoim klientom w celu zarządzania swoimi usługami lub korzystają z jakiejkolwiek innej usługi dostępnej na stronie internetowej, która wiąże się z komunikacją danych podmiotowi lub dostęp do danych przez podmiot w celu świadczenia jego usług.

Podmiot informuje użytkowników swoich stron internetowych o istnieniu plików cookies oraz udostępnia im niniejszą Politykę w celu poinformowania o ich stosowaniu i celu. Fakt dalszego przeglądania jej stron oznacza znajomość i akceptację niniejszej Polityki przez wspomnianych użytkowników.

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Sklasyfikowane według własności:

* Własne pliki cookie: wysyłane i zarządzane bezpośrednio przez podmiot.

* Cookies podmiotów zewnętrznych: wysyłane i zarządzane przez podmiot zewnętrzny poza podmiotem, anonimowo, w celu prowadzenia badań statystycznych przeglądania stron internetowych firmy.

podmiot.

Sklasyfikowane według ich przeznaczenia:

* Techniczne i/lub personalizujące pliki cookie: ułatwiają nawigację, identyfikując sesję, umożliwiając dostęp do narzędzi o ograniczonym dostępie, a także dostosowując dostępne opcje. Umożliwiają świadczenie wcześniej zamówionej przez użytkownika usługi.

* Analityczne i/lub reklamowe pliki cookie: pozwalają poznać liczbę odwiedzin otrzymanych w różnych sekcjach stron internetowych, zwyczaje i tendencje użytkowników, a w konsekwencji poprawić nawigację i usługi oferowane przez podmiot (zasadniczo Google Analytics), a także zarządzania przestrzenią reklamową w odwiedzanym przez użytkownika serwisie. Gromadzi dane anonimowo w celu uzyskania profili przeglądania użytkownika.

Klasyfikowane według czasu ich trwania:

* Sesyjne pliki cookie: zbierają i przechowują dane, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny.

* Cookies trwałe: zbierają i przechowują dane w urządzeniu końcowym użytkownika przez zmienny okres czasu w zależności od celu, w jakim zostały użyte.

Czas przechowywania plików cookie będzie zależał od danego typu i zawsze będzie minimalnym niezbędnym do spełnienia jego celu.

W każdym przypadku użytkownicy mogą skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby odbiór wszystkich lub niektórych plików cookie był wyłączony lub zablokowany. Brak chęci otrzymywania tych plików cookie nie stanowi przeszkody w dostępie do informacji na stronach internetowych podmiotu, chociaż korzystanie z niektórych usług może być ograniczone. Jeśli po wyrażeniu zgody na otrzymywanie plików cookie chcesz ją wycofać, te przechowywane na komputerze użytkownika należy usunąć za pomocą opcji różnych przeglądarek.

Sposób konfiguracji różnych przeglądarek do wykonywania działań wskazanych w poprzednich akapitach można znaleźć pod adresem:

* Eksplorator: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

* Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

* Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies[vc_row][vc_column][vc_column_text]

LSSICE

ADAPTACIÓN A LA LEY 34/2002 DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y COMERCIO ELECTRÓNICO (LSSICE).

AVISO LEGAL:

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de  11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) a continuación se detallan los datos identificativos de la entidad:

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL

Razón social: CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL

NIF: B23514623

Dirección: C/ REMEDIOS, 4 – 23420 – CANENA – JAEN

Teléfono: 953770101

Email: [email protected]

FINALIDAD DE LA PÁGINA WEB.

La finalidad de la web www.castillodecanena.com tiene como objeto la presentación de la compañía, nuestros valores, así como de los diferentes productos que comercializamos. 

El presente aviso legal (en adelante, el “Aviso Legal”) regula el uso del sitio web: www.castillodecanena.com

LEGISLACIÓN.

Con carácter general las relaciones entre CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL y los Usuarios de sus servicios telemáticos, presentes en este sitio web, se encuentran sometidas a la legislación y jurisdicción españolas.

USO Y ACCESO DE USUARIOS.

El Usuario queda informado, y acepta, que el acceso a la presente web no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL o cualquiera de sus delegaciones.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de las páginas web, su diseño gráfico y códigos son titularidad de CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL y, por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación o cualquier otra actividad que se pueda realizar con los contenidos de sus páginas web ni aun citando las fuentes, salvo consentimiento por escrito de CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL.

CONTENIDO DE LA WEB Y ENLACES (LINKS).

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL  se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar la información contenida en sus páginas web pudiendo incluso limitar o no permitir el acceso a dicha información a ciertos usuarios.

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL no asume responsabilidad alguna por la información contenida en páginas web de terceros a las que se pueda acceder por “links” o enlaces desde cualquier página web propiedad de CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL. La presencia de “links” o enlaces en las páginas web de CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL tiene finalidad meramente informativa y en ningún caso supone sugerencia, invitación o recomendación sobre los mismos.

POLÍTICA DE COOKIES.

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL, a través del presente documento, recoge su Política de recogida y tratamiento de cookies, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).

Las cookies se almacenan en el equipo terminal del usuario (ordenador o dispositivo móvil) y recopilan información al visitar la página web www.castillodecanena.com, con la finalidad de mejorar la usabilidad de las mismas, conocer los hábitos o necesidades de navegación de los usuarios para poder adaptarse a los mismos, así como obtener información con fines estadísticos. En el caso de aquellos usuarios que ya sean clientes de la entidad, la información recabada con las cookies servirá también para su identificación al acceder a las distintas herramientas que la entidad pone a su disposición para la gestión de los servicios.

La presente Política de Cookies será de aplicación a aquellos usuarios que voluntariamente visitan las páginas web de la entidad, cumplimentan formularios de recogida de datos, acceden a las herramientas que la entidad pone a disposición de sus clientes para gestionar sus servicios, o utilizan cualquier otro servicio presente en el sitio web que implique la comunicación de datos a la entidad, o el acceso a datos por la entidad, para la prestación de sus servicios.

La entidad informa a los usuarios de sus páginas web, de la existencia de cookies y pone a su disposición la presente Política con la finalidad de informarles acerca del uso y del objeto de las mismas. El hecho de continuar la navegación a través de sus páginas, supone el conocimiento y la aceptación de la presente Política por parte de dichos usuarios.

CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL CASTILLO DE CANENA OLIVE JUICE SL utiliza los siguientes tipos de cookies:

       Clasificadas por su titularidad:

   *   Cookies propias: enviadas y gestionadas directamente por la entidad.

   *  Cookies de terceros: enviadas y gestionadas por un tercero ajeno a la entidad, de forma anónima, con la finalidad de realizar estudios estadísticos de navegación por las páginas web de la entidad.

 Clasificadas por su finalidad:

   * Cookies técnicas y/o de personalización: facilitan la navegación, al identificar la sesión, permitir el acceso a herramientas de acceso restringido, además de configurar a medida las opciones disponibles. Posibilitan la prestación del servicio solicitado previamente por el usuario.

   *  Cookies de análisis y/o publicidad: permiten conocer el número de visitas recibidas en las diferentes secciones de las páginas web, los hábitos y tendencias de sus usuarios y en consecuencia, poder mejorar la navegación y el servicio ofrecido por la entidad (fundamentalmente, Google Analytics), así como gestionar los espacios publicitarios incluidos en la página web visitada por el usuario. Recopila datos de forma anónima con la finalidad de obtener perfiles de navegación de los usuarios.

 Clasificadas por su duración:

  *   Cookies de sesión: recaban y almacenan los datos mientras el usuario accede a la página web.

  *  Cookies persistentes: recaban y almacenan los datos en el terminal del usuario durante un periodo de tiempo variable en función de cuál sea la finalidad para la que han sido utilizadas.

El tiempo de conservación de las cookies dependerá del tipo de que se trate y siempre será el mínimo indispensable para cumplir su finalidad.

En cualquier caso, los usuarios pueden configurar su navegador, de manera que se deshabilite o bloquee la recepción de todas o algunas de las cookies. El hecho de no desear recibir estas cookies, no constituye un impedimento para poder acceder a la información de los sitios web de la entidad aunque el uso de algunos servicios podrá ser limitado. Si una vez otorgado el consentimiento para la recepción de cookies, se desease retirar éste, se deberán eliminar aquellas almacenadas en el equipo del usuario, a través de las opciones de los diferentes navegadores.

La forma de configurar los diferentes navegadores para ejercitar las acciones señaladas en los párrafos anteriores, se puede consultar en:

  *    Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

  *    Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

  *    Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en-?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]